Il più completo database di cinema in italiano

gli eredi di king kong (1968)

Titolo originale: kaiju soshingeki
Produzione: Giappone|88 min
Azione, Fantascienza, Fantasy
Locandina del film gli eredi di king kong

Regia

Ishiro HondaIshiro Hondaregista

Produzione e Sceneggiatura

Ishiro HondaIshiro Hondasceneggiatore
Takeshi Kimurasceneggiatore

Interpreti e Personaggi

Haruo NakajimaHaruo Nakajima(età:39)
(godzilla)
Yu Sekida
(gorosaurus)
Susumu Utsumi
(king ghidorah)
Akira Kubo(età:32)
(capitano katsuo yamabe)
Jun Tazaki(età:58)
(dottor yoshido)
Andrew Hughes(età:60)
(dottor Stevenson)
Yukiko Kobayashi(età:22)
(kyoko yamabe)
Kyoko Ai
(regina delle kilaak)
Chôtarô TôginChôtarô Tôgin(età:27)
(ogata)
Yoisho Tsuchiya
(dottor otani)
Hisaya Ito(età:44)
(maggiore tada)
Kenji SaharaKenji Sahara(età:36)
(comandante nishikawa)
katsuo yamabe
yoshido
soldato
contadino
contadino, voce narrante
radiocronisti

Personale tecnico

Eiji Tsuburayaeffetti speciali
Akira Ifukubemusiche
Taiichi Kankuradirettore della fotografia

Voci e Doppiaggio

Versione Italia(1968)

Alfredo RizzoAlfredo Rizzo Voce di contadino
Carlo HintermannCarlo Hintermann Voce di yoshido
Rino BolognesiRino Bolognesi Voce di contadino, voce narrante
Dario PenneDario Penne Voce di katsuo yamabe
Mario ErpichiniMario Erpichini Voce di radiocronisti
Franco OdoardiFranco Odoardi Voce di soldato